Yakup KALEBAŞI Alınan Bilginin Karşılığı Öğrenmektir ...

MVC ActionResult Türleri Ve Açıklamaları

ActionResult Türü Açıklama Helper Metodu HttpNotFound Result 404 durum kodu döndererek aranılan içeriğin bulunmadığını belirtebilirsiniz. HttpNotFound HttpUnauthorızedResult Yetkisizi işlem yaptığınıa dair bir durum kodu ve mesajı dönderebilirsiniz. Return new HttpUnauthorizedResult() JavaSciptReeult Kullanıcı tarafına çalıştırılabilir...

MVC’de Data Annotions’lar

Attribute Açıklama Key Alanın birincil anahtar olduğu belirtilir ve veritabanı oluşturulurken otomatik artan sayı olarak ayarlanır. Required Alanın zorunlu olduğu belirtilir Column Alanın veritabanındaki alanı ile ilgili ayarları belirtilir örnek veritabanında oluşacak olan alanadı(Name),...

MVC Web Helpers Cache

@{ var cacheItemKey = "CachedTime"; var cacheHit = true; var time = WebCache.Get(cacheItemKey); if (time == null) { cacheHit = false; } if (cacheHit == false) { time = @DateTime.Now; WebCache.Set(cacheItemKey, time, 1, false);...

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Delphi – Fonsiyon Tanım ve Dönüş Değeri Atama

Bir fonksiyon şu şekilde tanımlanır. Function FonksiyonAdı (GirişParametreleri:Tipi):FonkTipi; var sabit,değişken,tiptanımı begin Program Komutları; FonksiyonAdı:=deger; End; Procedure tanımından farklı olarak fonksiyon geriye bir değer göndereceği için bu değerin tipi fonksiyon tanımından sonra FonkTipi parametresi ile...

.Net Türkçe Tarih Sorununu Düzeltme

Bu işlemi yapabilmek için benim bulduğum iki yol var. Global.asax dosyasındaki "Application_BeginRequest" fonksiyonunun içeriğini aşağıdaki gibi düzenlemek yeterli olacaktır. Not: Hangi formata göre düzenleme yapacaksanız istediğiniz gibi fonksiyonun içeriğini ayarlayabilirsiniz.       protected...

SQL NULLIF

NULLIF kullanımı . . .  CREATE TABLE #tmpTable ( Id int, CustomerName varchar(50), identification_number varchar(11), tax_number varchar(10) ) GO INSERT #tmpTable VALUES(1,'Firma A', '12345678912', '9876543213'); INSERT #tmpTable VALUES(2,'Firma B', '', '4568529873'); INSERT #tmpTable VALUES(3,'Firma...

Game of Thrones’ta ‘Piçlerin Savaşı’ Sahnesinin Nasıl Yapıldığını Gösteren Etkileyici Video

Game of Thrones’ta ‘Piçlerin Savaşı’ Sahnesinin Nasıl Yapıldığını Gösteren Etkileyici Video

http://onedio.com/haber/game-of-thrones-ta-piclerin-savasi-sahnesinin-nasil-yapildigini-gosteren-etkileyici-video-719031

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Jquery Neden Çalışmıyor ?

Jquery kütüphanesini yüklediniz mi ?, Jquery $(document).ready(function() {}) kullandınız mı ? Jquery çakışma problemi Birincisi $.noConflict(); jQuery Migrate Kanyank: http://www.gencprogramci.net/sayfalar/icerik_perma/151/jquery-neden-calismiyor

Biri “Wrapper” mı dedi :)

Diyelim bir kütüpane kullanıyorsunuz. Kendi yazdığımız kodun içinden direk o kütüpanenin kodlarına erişmek yerine araya girerek kendi sınıfınız içinden istediğiniz işlemleri kütüpaneye yaptırmaktır. Kullandığınız kütüphanelerin çoğu, genel amaçlar için yazılmıştır. Dolayısıyla, arayüzleri oldukça ayrıntılı, uzun...

View üzerine Index ekleme

alter view [dbo].[vm_testb] WITH SCHEMABINDING as select card_number, right(card_number,8) as card_number_short from dbo.TestB GO CREATE unique CLUSTERED INDEX vm_testb_uni ON dbo.vm_testb (card_number) GO CREATE nonCLUSTERED INDEX vm_testb_not_uni ON dbo.vm_testb (card_number_short) go select * from...

Generic Repository ve Unit of Work Kullanarak Temel Bir Infrastructure Tasarlamak

Generic Repository ve Unit of Work Kullanarak Temel Bir Infrastructure Tasarlamak

http://www.gokhan-gokalp.com/generic-repository-ve-unit-of-work-kullanarak-basic-infrastructure-tasarlamak/

Code Snippet Kullanımı

Code Snippet Kullanımı

Insert Snippet kısayolu : Ctrl K + X Surround With kısayolu: Ctrl K + S Code Snippet Manager kısayolu : Ctrl K + B C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Web\Snippets https://github.com/mmanela/SnippetDesigner http://zinzinzibidi.com/web_tasarim/web_tasarimi/visual_studio_code_snippets_kullanimi

CSS display:none ile visibility:hidden Farkı

CSS display:none ile visibility:hidden Farkı

display:none elementi yok eder, visibility:hidden ise elementi gizler. 1) display:none Elementi ve sayfada kapladığı boşluğu yok eder. Sayfa derlenirken element yokmuş gibi davranılır. CSS Kodu h1.hidden{display:none;} HTML Kodu <h1>Burada görünür bir başlık var</h1> <h1 class="hidden">Burada gizli bir başlık var</h1> <p>display:none; kullanılarak gizlenen başlık sayfada yer kaplamaz.</p> 2) visibility:hidden Elementi gizler, sayfada kapladığı...

SQL Server Locking Hints

Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir; HOLDLOCK...

HTML5 Data Attribute

HTML5 Data Attribute

Bu yazımca kısaca HTML5 ile birlikte gelen data attritube kullanımından bahsedeceğim. Bu attribute sayesinde HTML elemanları üzerinde (div, button, input vb.) istediğiniz bir veriyi(datayı) tutabiliyorsunuz. Data atrritube kullanımı şu şekildedir. data-data_adi=”data_degeri” “data-” yazımından dan sonra oluşturacağınız...

HttpUtility – Encode ve Decode

public ActionResult Index() { string isim = "<p><b>Yakup KALEBAŞI</b></p>"; string htmlEncode = HttpUtility.HtmlEncode(isim); string htmlDecode = HttpUtility.HtmlDecode(htmlEncode); ViewBag.HtmlBaslik = htmlEncode; ViewBag.HtmlBaslik2 = htmlDecode; return View(); }   <div> Encode : @ViewBag.HtmlBaslik <br/> Decode :...

WebGrid Kullanımı

http://www.ugurkizmaz.com/YazilimMakale-1849-Asp-Net-MVC-WebGrid-Kullanimi-ve-Ornek-Uygulama.aspx

Model Validationda kullanılan Attribute’lar

Required : Girilmesi zorunlu alan Kullanımı: [Required] Display Name: Form alanında görünen ad Kullanımı:[Display(Name=”Kullanıcı Adı”)] StringLegnth: Girilecek değerin uzunluğu Kullanımı: [StringLgenth(36,ErrorMessage=”Azami 6 ile 36 Karakter Girilebilir”,MinimumLength=6] Range: Girilebilecek en büyük ve en küçük sayı tanımlanır....

WCF – Get Client Header

WCF – Get Client Header

try { IncomingWebRequestContext request = WebOperationContext.Current.IncomingRequest; WebHeaderCollection headers = request.Headers; foreach (string headerName in headers.AllKeys) { if (headerName != "X-Forwarded-For") { continue; } return headers[headerName]; } } catch (Exception) { }  

Inline – Base64 Image Send Mail

MailMessage oMailMessage = new MailMessage(); int PictureId = 1; string ImgUrl = "Base64Data"; string cidPictureId = "picture" + PictureId; byte[] data = System.Convert.FromBase64String(ImgUrl); MemoryStream ms = new MemoryStream(data); string htmlBody = "<h3>Mail Body İçereği</h3><img...

sp_send_dbmail – File attachment max size

sp_send_dbmail – File attachment or query results size exceeds allowable value of 10000000 bytes. [SQLSTATE 42000] (Error 22050).  The step failed. Hatasının çözümü "@query_result_no_padding = 1" yapmaktır.

jQuery – toggleClass()

jQuery – toggleClass()

Seçilen nesne üzerinde belitilen stil varsa kaldırır yoksa ekler. Bir nevi anahtar gibi çalışır. <style> .kare{ width:60px; height: 60px; background-color:black; } .renk { color:white; } </style> <div id="divKare" class="kare renk"></div> <button id="toggleClass">toggleClass</button> $("#toggleClass").click(function ()...

jQuery – removeClass()

jQuery – removeClass()

Seçilenen nesnedeki var olan stili kaldırır. <style> .kare{ width:60px; height: 60px; background-color:black; } .renk { color:white; } </style> <div id="divKare" class="kare renk"></div> <button id="removeClass">removeClass</button> $("#removeClass").click(function () { $('#divKare').removeClass('kare renk'); });  

jQuery – addClass()

jQuery – addClass()

Daha önceden hazırladığımız stilin seçili olan nesneye atayabilmesini sağlar. <style> .kare{ width:60px; height: 60px; background-color:black; } .renk { color:white; } </style> <div id="divKare"></div> <button id="addClass">addClass</button> $("#addClass").click(function () { $('#divKare').addClass('kare renk'); });  

jQuery – css()

jQuery – css()

Seçili nesnenin stil(style) özellikleri öğrenilir ve değiştirilir. <button>p elementinin rengini değiştir </button> <p>Deneme text</p> <p>Deneme deneme deneme</p> $("button").click(function(){ $("p").css("color", "red"); });  

jQuery – attr() – removeAttr()

jQuery – attr() – removeAttr()

.attr() : Belirtilen nesnenin alt özelliklerine erişmeye yarar. <img src="https://www.google.com/intl/en_ALL/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_272x92dp.png" alt="Google . . ." title="Google Her Yerde" ><br> <button id="title">Title Getir</button> <button id="titleChange">Title Değiştir</button> $("#title").click(function () { alert($("img").attr("title")); }); $("#titleChange").click(function () { $("img").attr("title", "Google Her...

jQuery – Set()

jQuery – Set()

<p id="test1">Vermeyince Mabut,</p> <p id="test2">Vermeyince Mabut,</p> <p>Varsayılan Değer: <input type="text" id="test3" value="Vermeyince Mabut,"></p> <button id="btn1">Değer Ata Text</button> <button id="btn2">Değer Ata HTML</button> <button id="btn3">Değer Ata</button> <hr /> <p><a href="https://www.yakupkalebasi.com" id="yami" title="test test">yakupkalebasi.com</a></p> <button id="btn4">Link değerini...

jQuery – Get()

jQuery – Get()

<p id="test">vermeyince <b>mabut</b> neylesin kel <b>mahmut</b></p> <button id="btn1">Yazıyı Göster</button> <button id="btn2">Yazının HTML içeriğini göster</button> <hr /> <p>Adınız: <input type="text" id="text3" value="Yakup"></p> <button id="btn3">Değer Göster</button> <hr /> <p><a href="https://www.yakupkalebasi.com" id="yami">yakupkalebasi.com</a></p> <button id="btn4">Değer Göster</button>   $("#btn1").click(function...

JQuery Bulma Fonksiyonları – Finding

JQuery Bulma Fonksiyonları – Finding

.add() : Seçili olan nesneye yeni bir özellik ekler. <div class='yazi'>Yakup KALEBAŞI</div> Yukarıdaki yazdi div' e color rengini eklemek istersek $('div').css('color','red'); $('.yazi').css('color','red'); Her iki satırda div 'in rengini kırmızı yapacaktır. .children() : Seçilen nesnenin içerisindeki alt nesnelere...

JQuery Seçiciler – Attribute (Öznitelik)

JQuery Seçiciler – Attribute (Öznitelik)

JQuery ile Öznitelikleri nasıl seçebileceğimizi örnekli olarak inceleyelim. <a lang="en" href="#">English</a> <a lang="tr" href="#">Türkçe</a> Sayfamız da bulunan lang=”tr” olan değeri seçmek istersem yani "a" değerinin bir özniteliği olan "lang" değerini istiyorsam, bunu jquery ile $('a[lang|=”tr”]')...

jQuery Seçiciler (Selectors)

jQuery Seçiciler (Selectors)

Web sayfasında bulunan nesnelerin temelde üç ortak özelliği vardır. Bir etike sahiptirler (tag) Nesnelerin stilleri olabilir (class) Her nesneyi diğerinden ayıran bir kimliği vardır. (Id) Nesneyi seçmenin üç farklı yolu vardır. Tag: $("a") sayfadaki...

AngularJS MVC Repository

http://www.codeproject.com/Articles/869433/AngularJS-MVC-Repository http://www.w3schools.com/angular/default.asp http://campus.codeschool.com/courses/shaping-up-with-angular-js/intro

Html Barkod

// JavaScript BarCode39 v. 1.0 (c) Lutz Tautenhahn, 2005 // The author grants you a non-exclusive, royalty free, license to use, // modify and redistribute this software. // This software is provided "as is",...

Bahçe

Bahçe

Karşıda tepeler ve camiler, Kuş cıvıltıları. Vız vız arılar, Bahçeleri donaltırlar. Evlerin balkonlarında, İnsanlar. Ağaçların tepesinde, Kuşlar. Sevgi bahçeyi donaltır, Arılar. Kuşlar, Karıncalar.                      ...

Nuget paket oluşturma ve yayınlama

Merhabalar, Microsoft.NET Paket yönetim aracı olan Nuget üzerinde bir paket oluşturma ve yayınlama aşamalarını anlatacağım. Paket yönetim platformları kendi yazdığınız ya da daha önce başkaları tarafından yazılan kütüphaneleri kolay ve merkezi olarak kulllanımını sağlar. Yazılım...

c# hata satır,method ve dosya bulma

// satır numarasına erişebilmek için true değerini atıyoruz StackTrace trace = new StackTrace(true); foreach (StackFrame frame in trace.GetFrames()) {    if (!string.IsNullOrEmpty(frame.GetFileName())) {         Console.WriteLine(frame.GetFileLineNumber());         Console.WriteLine(frame.GetMethod());  ...

WCF Log tutmak için gerekli olan web.config ayarları

System.serviceModel içine eklenecek olan,     </system.serviceModel>         <diagnostics>             <messageLogging logMalformedMessages="true" logMessagesAtTransportLevel="true" />         </diagnostics>         </system.serviceModel> Web config içine System.diagnotics içeriği,     <system.diagnostics>        ...

Visual Source Safe e Hızlı Bir Bakış

Visual SourceSafe ile çalışmak Çalışırken aslında ihtiyacınız olan ve bilmeniz gereken üç tane komut var, Check Out Check In Get Latest Version Check Out dosyanın düzenlenmesinin sizde olduğunu anlatır, böylece başkası dosya üzerinde işlem yapamaz...

C# Temel bilgiler . . .

C# sealed Anahtar Sözcüğü => http://onursalkaya.blogspot.com.tr/2011/12/c-sealed-anahtar-sozcugu.html C# Inheritance => http://onursalkaya.blogspot.com.tr/2011/03/c-inheritance.html

NVARCHAR ve VARCHAR veri tipleri arasındaki farklar

NVARCHAR ve VARCHAR; iki veri tipi arasındaki tek fark veriyi saklama biçimleri olarak görünüyor, NVARCHAR tipinde multi-language/çokludil olarak UNICODE verileri tutmak mümkün olurken VARCHAR tipinde ise UNICODE olmayan ASCII karakterler tutuluyor. Faydası ve zararları...

Reporting Service LookupSet

Reporting Service LookupSet

Function SumLookup(ByVal items As Object()) As Decimal     If items Is Nothing Then         Return Nothing     End If       Dim suma As Decimal = New Decimal()     suma = 0   ...

SQL Server 2012 Reporting Services UAC (User Access Control) Error

SQL Server 2012 Reporting Services UAC (User Access Control) Error

There are two issues that you will find out when you finish the installation of SQL Server 2012 or SQL Server 2008 R2: User ‘Domain\User’ does not have required permissions. Verify that sufficient permissions...

Terminal Service Xp Vista client bağlantı problemi

Terminal Service Xp Vista client bağlantı problemi

Xp ve Vista makinelerden bağlanmaya çalıştığımda alttaki hatayı veriyor. "The remote computer requires Network level authentication, which your computer does not support. For assistance , contact your system administrator or technical support. Cevap: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa   ...

Bunları Bilmiyordum!

Bunları Bilmiyordum!

Ay' da gece sıcaklık eksi 163 derece gündüz 117 derecedir. Bir mavi balina günde beş ton deniz canlısı yer. Akrepler bir yıl aç ve susuz yaşaya bilirler. Saçımızın tek bir teli üç kilo ağırlığı...

SQL Linked Server

Bazı durumlarda aynı veya farklı server lar arasında veri alış – verişi yapmamız gerektiğinde bu durum da Linked Server oluşturabiliriz. MSSQL Server Management Studio -> Object Explorer -> Server Object ->Linked Servers ->New Linked...

HASHBYTES (Transact-SQL)

HashBytes ( '<algorithm>', { @input | 'input' } ) <algorithm>::= MD2 | MD4 | MD5 | SHA | SHA1 DECLARE @HashThis nvarchar(4000); SELECT @HashThis = CONVERT(nvarchar(4000),'dslfdkjLK85kldhnv$n000#knf'); SELECT HashBytes('SHA1', @HashThis); GO  

Silverlight’ta “Style” kullanımı hakkında

Silverlight’ta “Style” kullanımı hakkında

Silverlight'ta "Style" kullanımını anlatan iyi bir video . . . http://www.seyretogren.com/video/yazilim/c-silverlight-2-style-kullanimi.html Video da anlatılanların hepsi ektedir. İndir: StyleeKavrami

Şeytan uyuyakaldı bir gün . . .

Şeytan uyuyakaldı bir gün . . .

Şeytan uyuyakaldı bir gün. Rüzgar sert esti. Üç tüy düştü şeytandan dünyaya. Biri paraya yapıştı, diğeri mevkiye, öteki de ihtirasa. Ve o günden sonra hiçbir iş yapmadı şeytan . . .

SQL Alter Komutu, Tablo Üzerinde Değişiklik

Mevcut tablomuzda değişiklik yapmamız gerektiği zaman "ALTER" komutu bize yardımcı olacaktır. Var olan tabloya bir alan eklemek, alanın adını, tipi ,boyutunu vs. durumunu değiştirmeye yaramaktadır. Öncelikle örnek bir tablo oluşturalım; CREATE TABLE Musteri(    Id int,...

Gider Payı . . .

Gider Payı . . .

Artık eskisi kadar dokunmuyor bana, ne vefasızlık ne de zamansız bir ayrılık. Heybem ağızına kadar bunlarla dolu zaten. Bu gün “canımsın” diyenlerin, ertesi gün “eyvallah” demelerine dahi alıştım. Bu saatten sonra hiçbir şey şaşırtmaz...