Yazar: Yakup KALEBAŞI

İleri Seviye SQL: CTE (Common Table Expressions)

İleri Seviye SQL: CTE (Common Table Expressions)

# CTE (Common Table Expressions) Nedir ? CTE, tek bir DML ifadesi süresince var olan ve genelde yinelemeli(recursive) ve karışık sorgu ifadelerinde kullanılan bir sorgunun sonuç kümesi olarak düşünülebilir. Veritabanı görünümleri(view), geçici tablolara(temp table),...

TLS Ayarları

TLS Ayarları

.NET 4.0 TLS1.2 yi default olarak desteklememektedir bunun için Windows üzerinden “Power Shell” uygulamasını yönetici olarak başlatıp

SQL – XACT_STATE

XACT_STATE işleminde aşağıdaki değerler dönecektir: XACT_STATE Sonucu Açıklaması 0 Etkin herhangi bir transaction yok. 1 Hali hazırda aktif olan ve commit edilebilir bir transaction var. -1 Aktif transaction var fakat hata oluşmuş. Transaction sadece...

İncelenecek Yazılar

İncelenecek Yazılar

https://github.com/berkaybasoz/Generics https://www.c-sharpcorner.com/article/learn-web-api-using-sql-helper-class/ https://github.com/mirabeau-nl/Mirabeau-Sql-Helper https://www.codeproject.com/Articles/1037947/Implementing-Repository-pattern-and-Dependency-Inj https://codereview.stackexchange.com/questions/144784/unit-of-work-uow-pattern-with-ado-net http://www.enterprisecoding.com/post/ninject-giris Spiceworks Snipe-IT PDQ İnventory – PDQ Deploy Manage Engine Sitesini inceleyebilirsin abi

NInject Cheat Sheet

NInject Cheat Sheet

NInject Cheat Sheet   https://lukewickstead.wordpress.com/2013/01/18/ninject-cheat-sheet/

MECZUPLUK BUYSA “AKILLILAR” YANMIŞ….

MECZUPLUK BUYSA “AKILLILAR” YANMIŞ….

1965 yılında ELÂZIZ'DE vefat eden bir “deli”nin son dilekçesi:   “Ben dünya Kürresi, Türkiye karyesi ve Urfa Köyünden, (El-Aziz –Elazığ )Tımarhanesi (Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi) sakinlerinden; İsmi önemsiz, cismi değersiz, çaresiz ve kimsesiz...

Tlbimp.exe (Type Library Importer)

Tlbimp.exe (Type Library Importer)

The Type Library Importer converts the type definitions found within a COM type library into equivalent definitions in a common language runtime assembly. The output of Tlbimp.exe is a binary file (an assembly) that...

web.config ‘e proxy eklemek

<system.net> <defaultProxy useDefaultCredentials=”true”> <proxy usesystemdefault=”True” proxyaddress=”http://127.X.X.X:8080″ bypassonlocal=”True” /> </defaultProxy> </system.net>  

Is it possible to specify proxy credentials in your web.config?

Is it possible to specify proxy credentials in your web.config?

namespace SomeNameSpace { public class MyProxy : IWebProxy { public ICredentials Credentials { get { return new NetworkCredential("user", "password"); } //or get { return new NetworkCredential("user", "password","domain"); } set { } } public Uri...

Get running job name from sysprocesses

Get running job name from sysprocesses

Get the substring of the running job from sysprocess .. have filtered out generic refresher ETC select substring(program_name,55,7) ‘to search’ from master..sysprocesses where program_name like ‘%agent%’ and program_name not like ‘%DatabaseMail – SQLAGENT -%’...

Sql Takvim

create procedure spCalendar –draw a calendar as a result set. you can specify the month if you wwant @Date datetime=null–any date within the month that you want to calendarise. /* For Novermber 2013 it...

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

(HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);

try { WebProxy oWebProxy = new WebProxy(ConfigurationManager.AppSettings[“ProxyAddress”]) { Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials }; string url = "htt://www.yakupkalebasi.com/"; var req = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url); req.Proxy = oWebProxy; req.Method = "GET"; var resp = req.GetResponse(); var outStream = resp.GetResponseStream();...

IBAN Kontrol

IBAN Kontrol

https://github.com/eozban/csharp/tree/master/IBANKontrol

Vb script – MapNetworkDrive

Vb script – MapNetworkDrive

Option Explicit Dim objNetwork, objFSO, objShell Dim strDriveLetter, bForce, bUpdateProfile, strNewName strDriveLetter = "Z:" bForce = "True" bUpdateProfile = "True" strNewName = "\\bıdıbıdı\folder" Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set objNetwork = CreateObject("Wscript.Network") If (objFSO.DriveExists(strDriveLetter) =...

Sql XML PATH

Sql XML PATH

I had a similar issue when I was trying to join two tables with one-to-many relationships. In SQL 2005 I found that XML PATH method can handle the concatenation of the rows very easily. If there...

ajax post

$.ajax({ url: “http://www.yk.com/Insert”, type: “POST”, dataType: “json”, contentType: ‘application/json; charset=utf-8’, data: JSON.stringify({ Code: 123, Data: “data”, Comment: “” }), success: function (data) { } });  

Asp.NET MVC Hata Sayfasına Yönlendirme

Asp.NET MVC Hata Sayfasına Yönlendirme

ErrorController  public class ErrorController : Controller { public ActionResult ErrorPage(Exception exception) { Response.TrySkipIisCustomErrors = true; return View(); } public ActionResult ErrorPage404() { Response.StatusCode = 404; Response.TrySkipIisCustomErrors = true; return View(); } public ActionResult ErrorPage403()...

IP Adres Bulma

public string IP() { string ip = "" if (HttpContext.Current.Request.ServerVariables[“HTTP_X_FORWARDED_FOR”] != null) { ip = HttpContext.Current.Request.ServerVariables[“HTTP_X_FORWARDED_FOR”]; if (!string.IsNullOrEmpty(ip)) { string[] ipRange = ip.Split(",".ToCharArray()); ip = ipRange[0]; } } if (string.IsNullOrEmpty(ip)) if (HttpContext.Current.Request.ServerVariables[“REMOTE_ADDR”] != null)...

Get password for IIS Application Pool account

APPCMD: appcmd is an IIS tool used to manage IIS server. It provides many functions that can be used to manager server related activities like create/configure sites, start/recycle/stop app pools, etc. Retrieve Password of an...

Yazdığınız script’i kaydetmeden sildiniz mi?

Yazdığınız script’i kaydetmeden sildiniz mi? Management strudio’nu hata verip kapandı ve satırlarca sql’inizi recover edemiyor musunuz? Temp dosyalarda bulamadınız mı? Script’inizi bir defa çalıştırdıysanız üzülmeyin, hala kurtarabilirsiniz  Nasıl mı? Şöyle; use [DBName] go select...

String Format for DateTime

This site has great examples check it out // create date time 2008-03-09 16:05:07.123 DateTime dt = new DateTime(2008, 3, 9, 16, 5, 7, 123); String.Format("{0:y yy yyy yyyy}", dt); // "8 08 008 2008"...

TLS 1.1 ve 1.2 TLS varsayılan Güvenli protokoller WinHTTP Windows içinde olarak etkinleştirmek için güncelleştirme

Kolay düzeltme DefaultSecureProtocols kayıt defteri alt anahtarını otomatik olarak eklemek için Yükle düğmesini tıklatın. Dosya Yükleme iletişim kutusunda Çalıştır veya Aç' ı tıklatın ve sonra kolay düzeltme Sihirbazı'ndaki adımları izleyin. Notlar Bu sihirbaz yalnızca İngilizce olabilir. Ancak otomatik düzeltme, Windows'un diğer dil...

Google’ın “Test My Site” servisi yeni özellikler kazandı

İlk olarak geçtiğimiz yıl karşımıza çıkan Google’ın Test My Site servisi, web sitelerinin hem mobil hem de masaüstünde ne kadar hızlı çalışabildiğini ölçüyordu. Herhangi bir web sitesinin ne kadar kullanıcı dostu olduğuyla ilgili bir yüzde de...

ASP.NET 4.0’da ClientIDMode ile HTML ID’lerinin kontrolü.

ASP.NET'te en sevmediğim özelliklerden biri yaratılan HTML kodu üzerindeki kontrolün pek de mümkün olmaması. Aslında bu sevmediğim özellik ASP.NET'in işimizi bu kadar kolaylaştırabilmesini sağlayan en önemli altyapısı ile ilişkili. Fakat derdime çare arayacak olsam...

Windows Server 2012 / IIS 8.0 uygulamalarında tarih formatının “d.M.yyyy” olarak değişmiş olması

Merhaba Arkadaşlar, Varsayılan tarih formatı “Windows Server 2012” üzerinde, “Windows Server 2008 R2” den farklı olduğu için, IIS uygulamalarınızı IIS 8.0 üzerine taşırken, uygulamanızda kullanmakta olduğunuz tarih formatlarında değişiklik olduğunu farketmiş olabilirsiniz. Bunu en basitinden aşağıdaki “aspx” kodunu kullanarak test edebilirsiniz. Bu kod “System.DateTime.Now” çıktısını...

HTTP Durum Kodları – HTTP Status Codes

HTTP için durum kodları aşağıdaki gibidir :  1xx : Bilgi Amaçlı 100 Continue : İstek başarılı alındığı ve devam edilebileceği belirtilir 101 Switching Protocols : Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir 2xx : Başarılı ...

SSL ile TLS Arasındaki Fark

SSL’in açılımı Secure Sockets Layer yani güvenli soket katmanıdır. TLS ise Transport Layer Security yani taşıma katmanı güvenliğidir. Bu yazıda SSL ile TLS arasındaki farkları inceleyeceğiz. TLS aslında SSL’in yeni adıdır. SSL protokolünün son versiyonu 3.0 idi ve TLS 1.0 aslında...

WCF Nedir?

Windows Communication Foundation WCF, servis-yönelimli mimariyi temel alarak dağıtık-uygulamalar geliştirmek için kullanılan, dağıtık mimari modelleri ve teknolojileri tek çatı altında birleştiren ve içerisinde bir çok hazır bileşen barındıran bir Framework API‘sidir. (Bknz. Service Oriented Architecture) Ayrıca WCF...

How to change WSDL URL from internal machine name to public?

<serviceBehaviors> <behavior name="<name>"> <!– Other options would go here –> <useRequestHeadersForMetadataAddress> <defaultPorts> <!– Use your own port numbers –> <add scheme="http" port="81" /> <add scheme="https" port="444" /> </defaultPorts> </useRequestHeadersForMetadataAddress> </behavior> </serviceBehaviors> Kaynak: https://stackoverflow.com/questions/5007270/how-to-change-wsdl-url-from-internal-machine-name-to-public?answertab=votes#tab-top

Sys.WebForms.PageRequestManager

Sys.WebForms.PageRequestManager

Sayfamıza bir UpdatePanel eklediğimizde otomatikman bir alt render motoru eklemiş oluruz. Yani o updatepane içeriği sayfanın geri kalanından bağımsız olarak sunucuya gidip gelmeye başlıyordu.  Bunun ingilizcedeki karşılığı “partial-page rendering”.  Başka bir deyişle aynı sayfa içinde...

C# Caller Information

namespace CallerInfo { public class CallerInfoExample { public void Log(String logMessage, [CallerMemberName] string callerName="", [CallerLineNumber] int lineNumber=0, [CallerFilePath] string filePath="") { Console.WriteLine("Çağrıldığı Dosya=" + filePath); Console.WriteLine("Çağıran Metod="+callerName); Console.WriteLine("Çağrıldığı Satır Numarası=" + lineNumber); } }...

Export To Excell Helper

public static void GridExportToExcel(string fileName, object dataTable) { var grid = new GridView(); grid.DataSource = dataTable; grid.DataBind(); HttpContext.Current.Response.ClearContent(); HttpContext.Current.Response.AddHeader("content-disposition", string.Format("attachment; filename={0}-{1}.xls", fileName, DateTime.Now.ToShortDateString().Replace(".", ""))); HttpContext.Current.Response.ContentType = "application/ms-excel"; HttpContext.Current.Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.Unicode; HttpContext.Current.Response.BinaryWrite(System.Text.Encoding.Unicode.GetPreamble()); StringWriter sw =...

Mapper kütüphaneleri Performans Testi

Aşağıdaki yazının sonuç kısmını paylaşmak istedim. 4 Farklı renklere ayrılma sebebi 1,10,100 ve 1000 kayıt üzerinde yapılan işlemler sonucunda hangi Mapper türünün ne kadar sürdüğünü ayırtedebilmek için. 4 farklı değerdeki parametre sonucunda mapper türlerinin...

16.04.2017 Tarihi Anayasa Değişikliği İçin Referandum Yapıldı.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylamasıdır. Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. https://tr.wikipedia.org/wiki/2017_T%C3%BCrkiye_anayasa_de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi_referandumu

SQL Server Locking Hints

Merhabalar, Sql server da yaptığımız bazı işlemler sırasında kullandığımız tabloları kilitlememiz gerekebilir. Yada kilitli bir tablodan kilidin açılmasını beklemeden sorgu çekmek isteyebiliriz. Bu gibi durumlar için kullanabileceğimiz sql server locking hint leri aşağıdaki gibidir;...

SQL Transactions

TRANSACTIONS   Transaction’lar, aynı anda birden çok işlemin yapıldığı durumlarda, bütünü oluşturan parçalardan en az birinde hata meydana gelirse bütün işlemleri geriye almamızı sağlayan ifadelerdir.   Transaction ifadelerini en yaygın olarak 2 yolla oluşturmak...

MVC ATTRİBUTE KULLANIMI

MVC Attribute aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz. Filter  Interface  Default Implementation  Authorization Filter  IAuthorizationFilter AuthorizeAttribute  Action Filter  IActionFilter ActionFilterAttribute  Result Filter  IResultFilter ActionFilterAttribute  Exception Filter  IExceptionFilter HandleErrorAttribute Authorization : Diğer filtreler ve Action metodlardan önce çalışmaktadır.Controller ya...

Jquery Favico Plugin – favico.js

.Bu plugin sayesinde favico olarak resim,video,webcam koyabiliyoruz.Ayrıca favico üzerine sayısal olarak bildirim sayısı da yazdıra biliyoruz ve dinamik olarak değiştire biliyoruz.Tüm ayarları için http://lab.ejci.net/favico.js/ buraya bakabilirsiniz.

SQL Server Data Types and Their .NET Framework Equivalents

SQL Server data type     CLR data type (SQL Server)  CLR data type (.NET Framework)   varbinary                SqlBytes, SqlBinary         Byte[]   binary                   SqlBytes, SqlBinary         Byte[]   varbinary(1), binary(1)  SqlBytes, SqlBinary         byte, Byte[]  image                    None                        None      ...

Cookie Silmek

public void DeleteCookie(string name) { DateTime now = DateTime.UtcNow; string cookieKey = name; var cookie = new HttpCookie(cookieKey, null) { Expires = now.AddDays(-1) }; HttpContext.Response.Cookies.Set(cookie); } Kaynak: http://www.aspmvcnet.com/tr/m/asp-net-mvc/cookie-silmek.html

c# program info

string _AppName = "<unknown>"; var _MachineName = Environment.MachineName; if (Assembly.GetEntryAssembly() != null) { _AppName = Assembly.GetEntryAssembly().Location; } var _AppDomainFriendlyName = AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName; var _UTCTime = DateTime.UtcNow; var _OSPlatform = Environment.OSVersion.Platform.ToString(); var _OSVersion = Environment.OSVersion.Version.ToString(); var...

10 Popular Metro Bootstraps

1. BootMetro Simple and flexible HTML, CSS, and Javascript for web apps that wants to use the “Windows 8 App Store” style, without the need to run on Windows 8. SourceDemo 2. Bootswatch –...

HTML Kodları

Alttaki Html Kodları Tüm popüler tarayıcılar tarafından desteklenmektedir. DEC OCT HEX BIN Sembol Html Numarası Html Adı Açıklama 0 000 00 00000000 NUL &#000;   Null karakteri 1 001 01 00000001 SOH &#001;   Start...

C#’ta Çağıran Metod Bilgilerine Ulaşmak (CallerMemberName)

C# diliyle kodlama yaparken, zaman zaman bazı durumlarda, bir metodun hangi metoddan çağrıldığı, çağıran metod, bilgisine ulaşmamız gerekebiliyor. Örneğin loglama benim aklıma gelen durumlardan birisi, bir başka kullanım sebebi de, hatayı yakalamak olabilir. Bir...

Geliştiriciler İçin Siteler

Extension Method C#’da kod yazarken nesnelerin varolan metodlarını kullanırken bazen sık yaptığımız işlemler içinde nesneye kendi metodlarımızıda dahil etme ihtiyacı duyabiliyoruz buda extension method olarak geçiyor bu extension metod’ları kolaylıkla kendinizde yazabileceğiniz gibi daha...

MIME Türleri

MIME türleri, tarayıcılara belirli uzantıları nasıl işleyeceklerini söyler. Örneğin, metin/html MIME türü, .htm, .html, ve çoğu sürücüdeki .shtml uzantılarına eşittir ve bu, tarayıcınıza bu uzantılara sahip olan tüm dosyaları HTML dosyaları olarak yorumlamalarını söyler....

Alan Adı Uzantıları

Alan adı, bir Web sitesinin İnternet’teki adı ve adresidir. Bu adres olmadan bir İnternet kullanıcısı Web sitesine sadece IP adresiyle ulaşabilir. Örneğin şu anda gezmekte olduğunuz sitenin alan adı muratoner.net’tir. Alan adları IP adresi...

woff2 not found hatası

IIS üzerinde bulunan uygulamalarda woff2 uzantılı dosyalar yüklenemiyorsa woff2 dosya türü MIME türü olarak IIS'e işlenmemiş demektir. Eğer bir dosya türü IIS'e işlenmediyse IIS bu dosya türünü servis etmez.  Çözüm olarak woff2 dosya türü MIME type olarak...

Windows Service Install – UnInstall

Install service using InstallUtil.exe To install or uninstall windows service (which was created using .NET Framework) use utility InstallUtil.exe. This tool can be found in the following path (use appropriate framework version number).

YAGNI: You ain’t gonna need it

YAGNI: You ain’t gonna need it

YAGNI (Buna ihtiyacın olmayacak) Eğer bir API yazmıyorsanız ileride şuna da ihtiyacım olur diyerek hayali kodlar üretmeyin. Bu kodlar test süreçlerini de düşünürsek size tahmininizden fazla zaman kaybettirecektir. Ayrıca programınız olması gerekenden daha karmaşık...

DRY: Don’t Repeat Yourself

DRY: Don’t Repeat Yourself

DRY (Kendizi tekrar etmeyin) Eğer aynı kodu ikiden fazla yerde tekrarlıyorsanız durup bir düşünün. Mümkünse tekrar eden kodları içeren fonksiyonlar/metotlar oluşturun ve başkalarının da kolayca kullanabilmesi için bu fonksiyonları/metotları uygun şekilde belgelendirin.

Online Pdf, Excel v.s. Download

<html> <head> <meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=UTF-8″> <meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”> <meta name=”googlebot” content=”noindex, nofollow”> <script type=”text/javascript” src=”http://code.jquery.com/jquery-2.1.3.js”></script> <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”/css/result-light.css”> <script type=”text/javascript” src=”http://www.cloudformatter.com/Resources/Pages/CSS2Pdf/Script/xepOnline.jqPlugin.js”></script> <style type=”text/css”></style> <title>@cloudformatter template</title> </head> <body> <div id=”buttons”> <button onclick=”return...

sealed Keyword’ü Nedir? Ne İşe Yarar?

sealed keywordü bir class ve metod modifier(niteleyici)dır. Eğer bir class sealed komutuyla işaretlenmişse o classtan kalıtım yapılamaz. Yani o class başka bir sınıfın base classı olamaz. Ayriyetten bir metod sealed komutuyla işaretleniyorsa o metodtan...

MVC içindeki filtreler

Filter  Interface  Default Implementation  Authorization Filter  IAuthorizationFilter AuthorizeAttribute  Action Filter  IActionFilter ActionFilterAttribute  Result Filter  IResultFilter ActionFilterAttribute  Exception Filter  IExceptionFilter HandleErrorAttribute Authorization : Diğer filtreler ve Action metodlardan önce çalışmaktadır.Controller ya da Controller içindeki Action metoda...

MVC Get Attributes

Assembly assembly = Assembly.GetExecutingAssembly(); IEnumerable<Type> types = assembly.GetTypes() .Where( type => typeof(Controller).IsAssignableFrom(type) && type.Name.Replace("Controller", "") == controllerName) .OrderBy(x => x.Name); foreach (Type cls in types) { HelpAttribute helpAttribute = Attribute.GetCustomAttribute(cls, typeof(HelpAttribute)) as HelpAttribute; url...

MVC Get – Controllers, Actions, Attributes and Return Types – 2

Assembly assembly = Assembly.LoadFrom(sAssemblyFileName) IEnumerable<Type> types = assembly.GetTypes().Where(type => typeof(Controller).IsAssignableFrom(type)).OrderBy(x => x.Name); foreach (Type cls in types) { list.Add(cls.Name.Replace("Controller", "")); IEnumerable<MemberInfo> memberInfo = cls.GetMethods(BindingFlags.Instance | BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Public).Where(m => !m.GetCustomAttributes(typeof(System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute), true).Any()).OrderBy(x => x.Name); foreach...

MVC Get – Controllers, Actions, Attributes and Return Types

Assembly asm = Assembly.GetAssembly(typeof(MyWebDll.MvcApplication)); var controlleractionlist = asm.GetTypes() .Where(type=> typeof(System.Web.Mvc.Controller).IsAssignableFrom(type)) .SelectMany(type => type.GetMethods(BindingFlags.Instance | BindingFlags.DeclaredOnly | BindingFlags.Public)) .Where(m => !m.GetCustomAttributes(typeof( System.Runtime.CompilerServices.CompilerGeneratedAttribute), true).Any()) .Select(x => new {Controller = x.DeclaringType.Name, Action = x.Name, ReturnType = x.ReturnType.Name,...

c# Mapping Class

public static class TypeExtensions { public static void MapTo<T, S>(this S source, T target) { Type sourceType = source.GetType(); Type targetType = target.GetType(); var sourceProperties = sourceType.GetProperties(); var targetProperties = targetType.GetProperties(); for (int i...

FileSaver.js

FileSaver.js

<script src="FileSaver.js"></script> var blob = new Blob([“Hello, world!”], {type: "text/plain;charset=utf-8"}); saveAs(blob, "hello world.txt"); Detaylı bilgi ve örneklere https://github.com/eligrey/FileSaver.js sayfasından ulaşabilirsiniz.

Javascript base64encode(input)

Javascript base64encode(input)

function base64encode(input) { var keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = utf8Encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++);...

html2canvas

Ekrandaki verilerin “screenshots” almak için kullanılır. http://html2canvas.hertzen.com/

Export HTML Table to CSV TXT JSON XML SQL XLS DOC PNG PDF

Installation To save the generated export files on client side, include: <script type=”text/javascript” src=”libs/FileSaver/FileSaver.min.js”></script> To export the table as a PDF file the following includes are required: <script type=”text/javascript” src=”libs/jsPDF/jspdf.min.js”></script> <script type=”text/javascript” src=”libs/jsPDF-AutoTable/jspdf.plugin.autotable.js”></script> To...

Xml veriyi Class’a Atama

public static T SetXmlDataToViewModel&amp;lt;T&amp;gt;(T oViewModel, string xmlData) { if (string.IsNullOrEmpty(xmlData)) { return oViewModel; } XDocument dataXmlDoc = XDocument.Parse(xmlData); foreach (var prop in typeof(T).GetProperties()) { if (dataXmlDoc.Descendants().SingleOrDefault(p =&amp;gt; p.Name.LocalName == prop.Name) != null) prop.SetValue(oViewModel, Convert.ChangeType(dataXmlDoc.Descendants().SingleOrDefault(p...

ASP.NET Core 1.0 ve ASP.NET’in Geleceği

ASP.NET Core 1.0 ve ASP.NET’in Geleceği

ASP.NET Core yakın zamana kadar ASP.NET 5 ismiyle anılıyordu. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan resmi bir yazı ile artık ASP.NET 5 yerine ASP.NET Core olarak isimlendirileceği belirtildi. http://devnot.com/2016/asp-net-core-1-0-ve-asp-netin-gelecegi/ https://yazilimda.com/2016/04/asp-net-core-1-0-neler-sunuyor/ https://www.microsoft.com/net/core#windows  

Pagination ve Infinite Scroll Tercihi

İçerik listeleme veya veri sorgulama işlemi sonucunda elde edilen verilerin çok fazla olduğu durumlarda tüm verinin kullanıcıya gösterilmesi hem maliyetli hem de kafa karıştırıcı bir yöntemdir. Bu gibi durumlarda verilerin kullanıcılara sıralı parçalar halinde...

Az Kişinin Bildiği Muhteşem Web Siteleri – 2

1-edx "dünyanın en iyi üniversitelerinden bedava dersler" sloganıyla ortaya çıkmış, üniversite düzeyinde derslerin paylaşıldığı oldukça kullanışlı bir site. zamanında biyoloji ve italyanca dersleri çok işime yaradı.  derslerin çoğu ücretsiz olsa da, harvard gibi üniversitelerin bazı dersleri...

C# 6.0 Yenilikleri – Null-conditional operators

Null-conditional operators :  Herhangi bir class veya propertyleri null ise bunlara erişmek için null kontrolü yapmadan çok daha basit yolla değerleri çekebiliriz. int? first = (customers != null) ? customers[0].Orders.Count() : null; Yukarıdaki kodun yerine...

C# 6.0 Yenilikleri – Exception filters

Exception filters : Yakalanan hatalara filitre konabilmektedir. Böylece belirtilen catch bloğunda sadece tanımlanan exception filtresine uygun exceptionlar yakalanır. Eğer hiçbir filitreye uymayan exception var ise stacktrace kaybolmadan işleme devam edilir. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi number değeri 50’den küçük...

C# 6.0 Yenilikleri – Declaration expressions

Declaration expressions : Expressionlar içerisinde artık tanımlama yapılabilmektedir. Ençok kullanıldığı yerler out parametreleridir. int.TryParse(number, out var x); public class Customer { public char[] Strings { get { return "a12b3d".ToCharArray(); } } public List<int> GetResult() { var...

C# 6.0 Yenilikleri – Extension methods

Extension methods : Extension methodlar projeye using ile eklenebilmektedir. using System.Linq.Enumerable; class Program { static void Main(string[] args) { var range = Range(5, 17); var odd = Where(range, i => i % 2 == 1);...

C# 6.0 Yenilikleri – Using static

Using static : Static class’lar using olarak projeye eklenebilmektedir. using System.Console; using System.Math; class Program { static void Main() { WriteLine(Sqrt(3*3 + 4*4)); } }